BienBabyAlgemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Definities

 1. BienBaby, gevestigd te Maassluis onder KVK nummer 75947498
 2. Klant; diegene met wie BienBaby een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen; Klant en Bienbaby samen.
 4. Consument; een klant die tevens als privé persoon en individu handelt.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens BienBaby.
 2. Partijen kunnen alleen van deze algemene voorwaarden afwijken mits dit uitdrukkelijke schriftelijke overeengekomen.
 3. Partijen sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van klant of derden uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die BienBaby hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief btw en exclusief bezorgkosten en andere administratiekosten.
 2. Alle prijzen die Bienbaby voor zijn producten hanteert op de website kan BienBaby te allen tijde wijzigen.
 3. Verhoging van de kostprijs ten tijde van een aanbieding op de webshop die BienBaby niet hadden kunnen voorzien kunnen aanleiding geven tot een prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om de overeenkomsten te ontbinden als gevolg van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, behalve als de verhoging een gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen kan hij daar geen andere rechten aan ontleden dan dat het een aanduiding is van de aard van een product. Tenzij de partijen hebben afgesproken de het te leveren product met het monster of model overeenkomen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Als de klant verzuimd te betalen is de klant buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan BienBaby.
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de klant niet tijdig aan BienBaby betaald mag BienBaby de verplichtingen aan de klant opschorten tot het openstaande bedrag betaald is.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de klantzijdezijn de vorderingen van BienBaby op de klant direct opeisbaar.
 5. Weigert de klant uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst door BienBaby, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BienBaby te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant verzuimt is BienBaby gerechtigd de rechten van reclame in te roepen voor de onbetaalde geleverde producten.
 2. BienBaby roept het recht van reclame in door schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is van het intrekken van het recht van reclame is de klant verplicht de desbetreffende producten te retourneren aan BienBaby, tenzij er a met de partijen andere afspraken over zijn gemaakt.
 4. De kosten voor het terughalen of retour zenden van de producten komt voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop binnen 14 dagen retourneren op voorwaarden dat:
  • Het product niet is gebruikt en of gedragen.
  • Het geen product is die speciaal voor de consument is aangepast of op maat gemaakt.
  • Het product niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen; BIBS spenen, zwemkleding en ondergoed.
  • De verzegeling van het product nog in tact is, of het kaartje nog aan het product bevestigd zit.
  • Het geen opdracht tot reparatie is.
  • De consument niet heeft afgezien van het herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van het herroepingsrecht dient aan:
  • Op de dag nadat de consument de producten geleverd heeft gekregen.
  • Zodra het eerste product bij een abonnement is ontvangen.
 3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@bienbaby.nl, doormiddel van het herroepingsformulier dat te downloaden is op de website van BienBaby. ( www.bienbaby.nl )
 4. De consument is verplicht product het binnen 14 dagen te retourneren na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht. Na dit termijn komt het herroepingsrecht van de consument te vervallen.
 5. De kosten van de retournering zijn voor rekening van de consument.
 6. Indien de aankoopkosten volgens de wet van terugbetaling in aanmerking komen, zal Bienbaby binnen 14 dagen na het ontvangen van de geretourneerde producten het volledige aankoop bedrag terug betalen aan de consument. Mits de producten op tijd geretourneerd zijn.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. BienBaby kan een beroep doen op het retentierecht en producten van de klant onder zich houden tot de klant alle openstaande rekeningen ten aanzien van BienBaby heeft voldaan.
 2. Dit retentierecht geldt ook voor eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betaling verschuldigd is aan BienBaby.
 3. Bienbaby is nooit aansprakelijk voor de schade die de klant mogelijkerwijs lijdt door het gebruikmaken van het retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om een schuld aan BienBaby te verrekenen met een vordering op BienBaby.

Eigendomsvoorbehoud

 1. BienBaby blijft eigenaar van alle producten tot de klant aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de overeenkomst met BienBaby heeft voldaan.
 2. Tot die tijd kan Bienbaby zich herroepen op het terughalen van de producten mocht betaling uitblijven.
 3. Voordat de klant eigenaar word van de producten die zijn aangeschaft mag de klant deze niet verkopen, verpanden, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Bienbaby een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud. Geldt de overeenkomst als ontbonden en mag BienBaby een schadevergoeding vorderen.

Levering

 1. Levering vind ten alle tijde plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van de online bestelde producten vindt plaats op het door klant aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig zijn betaald houd BienBaby het recht de levering op te schorten tot er tot betaling is overgegaan.
 4. Bij niet tijdig betalen is er sprake van schuldeisersverzuim met als gevold dat de klant een verlate levering niet kan verhalen bij BienBaby.

Levertijd

 1. De door BienBaby levertijden zijn een indicatie en geven de klant een bij overschrijding daarvan de klant niet het recht op ontbinding of vergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft doorlopen en hiervan de bevestiging heeft gekregen van BienBaby.
 3. De klant heeft geen recht op herroepingsrecht mits BienBaby binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of beide partijen iets anders zijn overeengekomen.
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen hier iets anders over hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking geopend of beschadigt is per levering dient de klant direct contact op te nemen met BienBaby. Tevens dient er door de bezorger een aantekening gemaakt te worden zodat BienBaby niet verantwoordelijk is voor deze schade. Bienbaby verzend alleen correct verpakte en onbeschadigde bestellingen.
 2. Indien de klant zelf verantwoordelijk is voor de verzending zoals bijvoorbeeld bij een retourzending dient de klant bij eventuele zichtbare beschadigingen hier van te voren melding over te maken bij BienBaby zodat BienBaby niet in gebreken kan worden gesteld.

Garantie

 1. De garantie tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet op normaal te verwachten slijtage of schade als gevolg van ongevallen aangebrachte wijzigingen of nalatigheid door te klant.
 3. Het risico van verlies of diefstal is voor de klant zelf, ook als de klant het product door derde laat ontvangen.

Ruilen

 1. Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen na het ontvangen van de producten ter overlegging met officiële factuur en het herroepingsformulier te downloaden op de website van BienBaby. ( www.Bienbaby,nl
 2. Het product kan geruild worden binnen de 14 dagen mits het product niet is gebruikt en in originele staat met kaartje teruggestuurd wordt.
 3. Afgeprijsde artikelen en hygiëne producten zoals zwembroeken, BIBS spenen en ondergoed mogen niet retour. Tevens kunnen voor de klant aangepaste artikelen of op maat gemaakte artikelen niet geruild worden.

Vrijwaring

De klant vrijwaart BienBaby tegen alle aanspraken van derde die verband houden met de door BienBaby geleverde producten.

Klachten

 1. De klant dient de ontvangen producten van BienBaby zo spoedig mogelijk de controleren op gebreken en of tekortkomingen.
 2. Voldoet product niet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kon verwachten dan dient de klant zo spoedig mogelijk dit schriftelijk kenbaar te maken bij BienBaby. Binnen het termijn van maximaal 1 maand.
 3. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen de partijen.

Aansprakelijkheid klant

Als BienBaby een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn aan BienBaby.

Aansprakelijkheid BienBaby

 1. BienBaby is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien dit te wijten is aan roekeloosheid of opzet.
 2. De aansprakelijkheid is enkel voor directe schade die verband houd met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Bienbaby is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste besparingen, gevolgschade of schade aan derde.
 4. Indien BienBaby aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door een aangesloten aansprakelijkheidsverzekering en bij gebreke blijft het beperkt tot het gedeelte van factuurbedrag waarop het betrekking heeft.
 5. Alle foto’s, afbeeldingen, teksten, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website zijn slechts een indicatie deze kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en ontbinding of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Vervaltermijn

Elk recht van schadevergoeding van BienBaby vervalt na het termijn van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit dit voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft recht op ontbinding als BienBaby niet aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoet. Tenzij deze tekortkoming door bijzondere omstandigheden de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van BienBaby van de overeenkomst niet blijvend of tijdelijk niet mogelijk dan kan na het verzuim van BienBaby de ontbinding pas plaatsvinden.
 3. Bienbaby heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als de klant zich niet tijdig houdt aan de overeenkomst of als BienBaby kennis heeft genomen van omstandigheden waaruit blijkt dat de klant de verplichtingen niet gaat nakomen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig is de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen of aan te vullen word dit in goed overleg aangepast.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. BienBaby is gerechtigd deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Grote inhoudelijke veranderingen worden waar nodig door BienBaby met de klant besproken.

 

Opgesteld op 19 september 2019

Winkelmand
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping